Vedtægter for Sorø Kodriverlaug

1. Foreningens navn
Sorø Kodriverlaug

§ 2. Foreningens formål
- at drive naturpleje på egnede arealer i Sorø Kommune
- at producere kød på et bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt grundlag
- at formidle natur- og kulturhistoriske aspekter i forbindelse med naturpleje og kødproduktion

§ 3. Medlemskab
Alle kan optages som medlemmer. Et almindeligt medlemskab forudsætter betaling af et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der kan tegnes familiemedlemskaber, der dækker over familiemedlemmer, som bor på samme adresse. Kontingentet for familiemedlemskab er 1½ gange kontingentet for et almindeligt medlemskab. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. januar.

§ 4. Medlemsforpligtelser
Medlemmerne kan indgå i en pasnings- og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen. Heri kan typisk indgå vagtplan for dagligt tilsyn med dyrene og pasning af areal, hegn etc. Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger vedrørende tilsyn og omgang med dyrene samt vedrørende arealernes pleje. Medlemmerne skal endvidere følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel i naturen samt eventuelle særlige regler fastsat af lodsejerne. Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningsmedlemmer hæfter ikke personligt.

§ 5. Medlemsrettigheder
Medlemmer, der har indbetalt årskontingent inden den årlige generalforsamling, indkaldes til denne. Medlemmer vil få tilbudt at købe det producerede kød. Medlemmer som aktivt indgår i tilsynsordningen eller på anden måde tager aktivt del i arbejdet med pasning af de arealer foreningen har rådighed over, har førsteret til køb af kød.

§ 6. Eksklusion
Medlemmer der misligholder deres forpligtelser kan af bestyrelsen midlertidigt ekskluderes, indtil til den første følgende generalforsamling. Generalforsamlingen afgør om eksklusionen skal opretholdes. Ved eksklusion mistes alle rettigheder i forhold til foreningen, dog tilbagebetales eventuelt indbetalt depositum for kød.

§ 7. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret og regnskabet forelægges generalforsamlingen.

§ 8. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af februar måned.

§ 9. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal have indkomne forslag skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 10. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig valgperiode)
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter (1-årig valgperiode)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (1-årig valgperiode)
8. Eventuelt.

§ 11. Afstemningsregler
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer - se dog § 12 og 15 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle ophør. Enkeltmedlemsskab og familiemedlemskab giver begge én stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre andet begæres af simpelt flertal.

§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt:
- mindst halvdelen af medlemmerne er til stede
- mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 14. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer. Disse afgår på skift med to medlemmer i lige årstal og tre i ulige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen indgår skriftlig(e) aftale(r) med lodsejere/landmænd.

§ 15. Foreningens ophør
Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt:
- mindst halvdelen af medlemmerne er til stede
- mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for opløsningen.
Eventuelle aktiver (efter at foreningen er gældfri) doneres til Danmarks Naturfredningsforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Sorø Borgerskole den 30. marts 2006.

______________________
Michael Torp

______________________
Svend Pedersen

______________________
Morten Suhr

______________________
Michael Marcher

______________________
Dorte E. Nielsen

Til forsiden

    Copyright © Sorø Kodriverlaug 2008 - 2017    soroe@kodriverlaug.dk